Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Charakterystyka kierunków i zawodów - klasa wielozawodowa

Branżowa szkoła I stopnia

Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód i zaraz po szkole rozpocząć pracę, pomyśl o branżowej szkole I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa). Nauka w tego typu szkole trwa trzy lata. Najwięcej czasu poświęca się na praktykę, którą zdobywa się w zakładach pracy oraz w centrum kształcenia praktycznego przy szkole. Na koniec szkoły należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nauka trwa 3 lata.Wykształcenie średnie, maturę i tytuł technika można zdobyć kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia.

KLASA WIELOZAWODOWA

Nauczanie w klasach wielozawodowych odbywa się w dowolnych zawodach - zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczeń w szkole uczęszcza tylko na zajęcia ogólne, zajęcia praktyczne odbywa u pracodawcy, natomiast zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych odbywają się na miesięcznych kursach zawodowych w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego. W każdym roku kształcenia odbywa się jeden kurs. Kosztami wyżywienia i zakwaterowania uczniów na kursie obciążani są ich opiekunowie prawni.

Przykładowe zawody w klasach wielozawodowych:

 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • blacharz samochodowy,
 • wędliniarz,
 • elektryk,
 • stolarz,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • inne, zgodne z rozporządzeniem MEN.

Po ukończeniu szkoły absolwent może zdobyć wykształcenie średnie i maturę w zaocznym liceum ogólnokształcącym. Dodatkowwe kwalifikacje zawodowe i tytuł technika można uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Piekarze i ciastkarze z klasy wielozawodowej na zajęciach praktycznych