Rekrutacja uczniów (słuchaczy)

Charakterystyka kierunków i zawodów - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Pobierz wzór podania o przyjęcie na kurs

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła do systemu edukacji zawodowej, od września 2012, w miejsce szkół zawodowych dla dorosłych nową formę kształcenia - kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.

Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

W Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim organizowane są następujące kursy kwalfikacyjne:

  • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
  • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
  • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
  • Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych,
  • Użytkowanie obrabiarek skrawających,

W kursach kwalifikacyjnych mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające świadectwo ukończenia gimnazjum lub dawnej szkoły podstawowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Kursy umożliwiają uzyskanie dodatkowych kwalifikacji również dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym.

Kurs rozpoczyna się w momencie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Oferujemy też kursy kwalifikacyjne w innych zawodach, po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Już teraz zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Pobierz, wypełnij i wyślij podanie-kwestionariusz.