Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Charakterystyka kierunków i zawodów - Technik budownictwa

Technikum

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

Wybierając technikum, będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Nauka pięć lat, kończy się maturą i egzaminami zawodowymi, po zdaniu których uzyskasz tytuł i dyplom technika oraz Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, honorowane w Unii Europejskiej. Kształcenie techniczne obejmuje w dwóch pierwszych latach przedmioty ogólnozawodowe, a zajęcia z wybranej specjalizacji realizowane są w klasach następnych. W trakcie nauki uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w starannie dobranych zakładach pracy.

Zalety technikum:

 • możesz zorientować się czy chcesz wiązać przyszłość z danym zawodem/branżą;
 • jeżeli aktualnie sytuacja finansowa nie pozwala na pójście na studia to możesz pracować w zawodzie nabywając doświadczenia;
 • możesz iść na studia zaoczne oraz pracować w zawodzie zdobywając doświadczenie i tym samym zapewnić sobie lepszy start jako inżynier czy magister;
 • o rok wydłużasz decyzję o podjęciu studiów (oczywiście nie musisz iść na studia od razu po ukończeniu szkoły, jednak też nie ma sensu tego odwlekać dłużej niż 2 lata, gdyż wiedza ze szkoły przydaje się na studiach i później tracisz czas na przypominanie jej sobie);
 • w przypadku wyboru zupełnie innego kierunku studiów masz 2 różne zawody;
 • w przypadku wyboru podobnego kierunku studiów niektóre przedmioty się powtórzą i będzie łatwiej.

TECHNIK BUDOWNICTWA

specjalność: budownictwo energooszczędne

Technik budownictwa nabywa następujące kwalifikacje zawodowe:

BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • zakłady produkcyjne wyrobów budowlanych,
 • przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności współpracujące z naszą szkołą bielskie firmy DANWOOD, UNIHOUSEUNIBEP
 • urzędy administracji samorządowej,
 • działy zajmujące się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • laboratoria badające jakość materiałów budowlanych,
 • własna działalność w zakresie budownictwa

Technik budownictwa jest przygotowany do organizowania i prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem najnowszych technologii, spełniających wymogi techniczne i ekologiczne, opracowywania dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi rysunkowych, programów graficznych m.in. AutoCAD, projektowania budynków pod kątem energetycznym, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, kontroli i oceny jakości wykonywanej pracy, wyrobów i usług oraz sporządzania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych oraz dokumentacji do celów przetargowych.

W naszej szkole można zdobyć niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczymy wykonywać, organizować i nadzorować roboty budowlane, wykonywać kosztorysy z użyciem profesjonalnych programów komputerowych, sporządzać dokumentację przetargową, posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, kierować robotami na budowie i prowadzić dokumentację budowy.