Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Zadania PCKZ

Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego jest placówką Zespołu Szkół Nr 1, która realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu wynikające z programów nauczania dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez organ prowadzący, szkoły oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Do najważniejszych zadań CKZ należą:

 1. organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i szkół policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych,
 2. organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 3. organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych,
 4. realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, a w szczególności:
  1. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,
  2. organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowania) na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  3. organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej,
  4. organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  5. organizowanie zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników.